π导航  

【首页】

Blender使用python:构建http服务器


【2020-03-31】 【blender】


Blender可以使用python构建一个http服务器,

用于和其它blender应用(或者其它程序开发的网络应用)之间进行信息交互。


""" 
Created on Fri Jun 23 08:13:43 2017 
 
@author: dc 
"""  
  
import http.server as hs  

import bpy

import sys, os  

import threading

from time import ctime,sleep

import random


def movec(name):
a=bpy.data.objects[name]
x=random.randint(0,2)
y=random.randint(0,2)
a.location[0]=x
a.location[1]=y

class ServerException(Exception):  
  
    #´´´´´server iner error´´´  
  
    pass  
      
class RequestHandler(hs.BaseHTTPRequestHandler):  
      
    def send_content(self, page, status = 200):  
          
        self.send_response(status)  
        self.send_header("Content-type", "text/html")  
        self.send_header("Content-Length", str(len(page)))  
        self.end_headers()  
        self.wfile.write(bytes(page, encoding = ´utf-8´))  
        #print(page)
        movec(´chair.001´)
        movec(´chair.002´)
      
    def do_GET(self):

#two exception error:path error, file error      
        try:  
              
            # get path  
            full_path = os.getcwd() + self.path  
                   
            # no path  
            if not os.path.exists(full_path):  
                  
                raise ServerException("´{0}´ not found".format(self.path))  
          
            # path is a file      
            elif os.path.isfile(full_path):  
              
                self.handle_file(full_path)  
          
            # path is not a file  
            else:  
              
                raise ServerException("Unknown object ´{0}´".format(self.path))  
              
        except Exception as msg:  
          
            self.handle_error(msg)  
  
      
    def handle_file(self, full_path):  
          
        try:  
              
            with open(full_path, ´r´) as file:  
                  
                content = file.read()  
                  
                  
            self.send_content(content,200)  
              
        except IOError as msg:  
              
            msg = "´{0}´ cannot be read: {1}".format(self.path, msg)  
              
            self.handle_error(msg)  
      
    Error_Page = """ 
    <html> 
    <body> 
    <h1>Error accessing {path}</h1> 
    <p>{msg}</p> 
    </body> 
    </html> 
    """  
              
    def handle_error(self, msg):  

          
        content = self.Error_Page.format(path= self.path,msg= msg)  
          
        self.send_content(content, 404)  


                   
def webserver(func):
    
    httpAddress = (´´, 8080)  
      
    httpd = hs.HTTPServer(httpAddress, RequestHandler)  

    print ("I was server %s! %s" %(func,ctime()))
      
    httpd.serve_forever()  

t = threading.Thread(target=webserver,args=(u´webserver´,))


if __name__ == ´__main__´:
    t.setDaemon(True)
    t.start()

    print ("all over %s" %ctime()      )    
  
    
#if __name__ == ´__main__´:                   

copyright©2018-2019 gotopie.com